Bij de ontwikkeling van een wind- of zonnepark komen veel verschillende begrippen voorbij. Hieronder hebben we er een aantal uitgelegd

Bestemmingsplan: Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaald gebied mag gebeuren. Het bestemmingsplan bevat regels die voor zowel burgers, bedrijven als voor de gemeente zelf gelden. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte van bouwwerken. Soms komt het voor dat met behulp van een speciale procedure afgeweken wordt van een bestemmingsplan.

Biodiversiteit: Biodiversiteit is kortweg beschrijving voor alle soorten planten en dieren en het ecosysteem waar ze deel van uitmaken in een bepaald gebied.

Broeikasgassen: Broeikasgassen zijn gassen in de dampkring van de Aarde of een andere planeet met het vermogen om warmtestraling op te nemen en langzaam in alle richtingen weer af te geven.

Coöperatie: Een coöperatie (voluit: coöperatieve vereniging) is een speciale vereniging die gericht is op samenwerking en die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. De leden zijn eigenaar van de coöperatie. De coöperatie behartigt vooraf vastgestelde belangen voor haar leden. De winst van de coöperatie mag worden uitgekeerd aan de leden.

Duurzame energie: Energie is duurzaam wanneer deze direct gewonnen wordt uit bronnen die snel vanzelf aangevuld worden. Zon, wind, biomassa, aardwarmte en waterkracht zijn hernieuwbaar.

Grijze stroom: Grijze energie is alle elektriciteit die met behulp van uit de grond gehaalde brandstoffen (fossiele brandstoffen) wordt gemaakt, zoals met gas en kolen.

Groene stroom : Groene stroom is stroom uit hernieuwbare bronnen. De belangrijkste hernieuwbare bronnen zijn waterkracht, wind, biomassa, biogas en zon.

Klimaatakkoord: Een reeks afspraken tussen de overheid en vele organisaties op het gebied van elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw & landgebruik en mobiliteit. In het akkoord staan honderden afspraken en maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen.

Kilowatt (kW) : 1 kilowatt is gelijk aan 1.000 watt. De eenheid watt staat voor vermogen en een kilowatt wil zeggen een vermogen van 1.000 watt (een normaal huishouden kan over haar aansluiting een maximaal kW vermogen afnemen).

Kilowattuur (kWh): Kilowattuur is de hoeveelheid stroom dat opgewekt of verbruikt wordt gedurende een uur. Een LED-lamp met een maximaal vermogen van 5 kW verbruikt per uur 5 kWh als hij maximaal aanstaat.

Megawatt (MW): 1 megawatt is gelijk aan 1.000 kilowatt en een miljoen watt. De eenheid watt staat voor vermogen en wordt vooral gebruikt om het verbruik van zware apparatuur of opbrengst van wind- en zonneparken aan te geven.

Megawattuur (MWh): Megawattuur (MWh) is de hoeveelheid stroom dat opgewekt of verbruikt wordt gedurende een uur. Wanneer een windmolen van 4 megawatt per uur de hele dag maximaal draait, kan er 4 x 24 uur = 96 MWh stroom worden opgewekt.

Milieueffectrapportage: Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een plan in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. De verwachte effecten worden beschreven in een milieueffectrapport. Zo kan de overheid die het besluit neemt de milieueffecten bij haar afwegingen betrekken.

Netbeheerder: Bedrijf dat een transportnetwerk voor energie (gas, elektriciteit en warmte) legt, onderhoudt en beheert. De grote netbeheerders in Nederland zijn Liander (voormalig werkgebied van leverancier Nuon), Enexis (voormalig Essent) en Stedin (voormalig Eneco).

Omgevingsvergunning: Een omgevingsvergunning is een vergunning die door een overheidsinstantie, zoals de gemeente, wordt afgegeven voor het uitvoeren van (bouw)activiteiten die invloed hebben op de omgeving, zoals het milieu, de natuur en de ruimte.

Opstalovereenkomst: Met een opstalovereenkomst maakt Pure Energie afspraken met een grondeigenaar over het recht om een zonnepark op zijn grond te bouwen. Een opstal is een bouwwerk, een door de mens op de grond geplaatst object.

SDE+: Afkorting voor Subsidieregeling Duurzame Energieproductie. Dit is een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie die het produceren van duurzame elektriciteit of gas ondersteunt.

Watt: Watt is de eenheid van vermogen. Wattuur is een eenheid van energie of arbeid. Het leveren van een vermogen van 1 watt gedurende 1 uur levert een hoeveelheid energie van 1 Wh.

Zonnepaneel: Een zonnepaneel is een apparaat om zonlicht op te vangen en om te zetten in zonnestroom. Vaak gaat het om een vlakke plaat waarop meerdere zonnecellen zijn geplaatst om elektrische energie mee op te wekken.

Zonnepark of zonneveld: Een zonnepark is een veld met gevuld met zonnepanelen. De zonnepanelen wekken duurzame stroom op uit het zonlicht. De opgewekte stroom wordt geleverd aan het elektriciteitsnet van de netbeheerder.